Obchodné podmienky | landart.sk

Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného pod doménou www.zahrady-landart.sk je:
Obchodné meno: landart s. r. o.
So sídlom: Zlatovská 2193/33, 911 05 Trenčín
IČO: 44 158 840
DIČ: 2022 609 270
IČ DPH: SK 2022 609 270
Bankové spojenie: SK36 1100 0000 0029 4003 2802
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo 20217/R
E-mail: info@landart.sk
Tel. číslo: 0902 / 922 454

Orgán dozoru:
Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
Prievozská 32
820 07 Bratislava

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59
911 01 Trenčín

Článok I – Pojmy

Predávajúci spoločnosť landart s. r. o., ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorá prostredníctvom E-shopu predáva Tovar

Spotrebiteľ fyzická osoba, ktorá nakupuje Tovar prostredníctvom internetového obchodu na Doméne www.zahrady-landart.sk a ktorej tento Tovar neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania

E-shop internetový obchod Predávajúceho umiestnený na doméne www.zahrady-landart.sk

Tovar Tovar ponúkaný prostredníctvom E-shopu

Objednávka úkon Spotrebiteľa v súvislosti s E-shopom, ktorý vyjadruje vôľu Spotrebiteľa nakúpiť Tovar v E-shope

Cena celková cena uvedená v Objednávke, najmä cena za všetok Tovar, ktorý si Spotrebiteľ objednal a je uvedený v Objednávke, ako aj DPH či iné dane, poplatky, vrátane ceny Dopravného

Dopravné cena za dopravu Tovaru k Spotrebiteľovi a prípadne manipuláciu s Tovarom (napr. vynáška Tovaru a pod.)

VOP tieto všeobecné obchodné podmienky

Článok II

Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto VOP upravujú:

proces nákupu Tovaru Spotrebiteľom prostredníctvom E-shopu,

podmienky predaja a nákupu Tovaru prostredníctvom E-shopu Predávajúceho,

práva a povinnosti zmluvných strán, t. j. Predávajúceho a Spotrebiteľa vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi týmito stranami, ktorej predmetom je kúpa a predaj Tovaru prostredníctvom E-shopu Predávajúceho.

Článok III

Objednávka a uzavretie zmluvy

 1. Spotrebiteľ si objednáva Tovar u Predávajúceho cez E-shop umiestnený pod doménou zahrady-landart.sk
 2. Popis Tovaru, jeho vlastnosti, dostupnosť na sklade, jeho cena sú uvedené v E-shope pri tomto Tovare.
 3. Nákup Tovaru v E-shope nie je podmienený registráciou v E-shope, pri ktorej je Spotrebiteľ povinný vyplniť údaje, ktoré od neho E-shop vyžaduje. Po úspešnej registrácii bude mať Spotrebiteľ prístup k svojmu kontu, prostredníctvom ktorého sa bude pri nákupoch hlásiť v E-shope. Pri každom ďalšom nákupe sa Spotrebiteľ už neregistruje, stačí, aby sa pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásil k svojmu kontu v E-shope.
 4. Spotrebiteľ objednáva Tovar u Predávajúceho prostredníctvom E-shopu, a to podľa pokynov uvedených v tomto E-shope.
 5. Po stlačení tlačidla „DO KOŠÍKA“ pri Tovare sa objednaný Tovar automaticky pridá do nákupného košíka. Nákupný košík daného Spotrebiteľa je tomuto Spotrebiteľovi kedykoľvek počas vytvárania Objednávky k dispozícii na nahliadnutie.
 6. V náhľade nákupného košíka si Spotrebiteľ zároveň zvolí spôsob dopravy Tovaru podľa možností, ktoré ponúka Predávajúci.
 7. K cenám za jednotlivé Tovary sa pripočíta aj cena za Dopravné podľa zvoleného druhu dopravy, ak Predávajúci umožňuje dopraviť Tovar viacerými spôsobmi.
 8. Objednávku Spotrebiteľ dokončí stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“. Predtým je Spotrebiteľ povinný sa oboznámiť s týmito VOP a toto oboznámenie potvrdiť zakliknutím tlačidla „Potvrdzujem, že som sa oboznámil/a so Všeobecnými obchodnými podmienkami E-shopu zahrady-landart.sk .“
 9. Odoslaním Objednávky, t. j. stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“ Spotrebiteľ zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil/bol Predávajúcim informovaný aj o:
  1. vlastnostiach Tovaru,
  2. celkovej Cene, ktorú je Spotrebiteľ povinný Predávajúcemu uhradiť.
 1. Po vytvorení Objednávky bude táto Objednávka zaregistrovaná v systéme E-shopu. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu Spotrebiteľa, ktorú tento Spotrebiteľ uviedol pri registrácii, nasledovné:
  1. potvrdenie Objednávky s informáciami o Objednávke,
  2. znenie VOP, ktoré je platné a účinné v čase vytvorenia Objednávky Spotrebiteľom,
  3. Reklamačný poriadok Predávajúceho, ak nie je súčasťou VOP.
 1. Doručením potvrdenia o prijatí Objednávky podľa bodu 11. tohto článku VOP spolu s ostatnými dokumentmi Spotrebiteľovi sa zmluva o kúpe Tovaru považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v Objednávke špecifikovaného Tovaru za tam uvedenú cenu, a to všetko za podmienok, ktoré sú obsiahnuté v dokumentoch podľa bodu 11. tohto článku VOP.

Článok IV

Platobné a dodacie podmienky

 1. Cenu podľa Objednávky môže Spotrebiteľ uhradiť:
  1. platobnou bránou GoPay pričom Spotrebiteľ môže Cenu zaplatiť kartami VISA, VISA Electron, MASTERCARD, Maestro vydanými akoukoľvek bankovou inštitúciou; Spotrebiteľ po stlačení tlačidla „ZAPLATIŤ“ bude presmerovaný na internetovú stránku platobnej brány GoPay., na ktorej v chránenom prostredí zadá údaje o karte (číslo karty, CV kód a expiráciu), potvrdí sumu v EUR a následne dostane notifikáciu o úspešnej realizácii platby;
  2. dobierkou, čiže odovzdaním hotovosti doručovateľovi pri preberaní Tovaru.

 2. Za úhradu Ceny si Predávajúci neúčtuje žiaden poplatok. Avšak Predávajúci upozornil Spotrebiteľa, že subjekt, u ktorého je platba Ceny realizovaná, si môže účtovať poplatok za úhradu (napr. daná banka pri vklade na účet).
 3. Spotrebiteľ sa zaväzuje uhradiť Cenu v lehote uvedenej v Objednávke.
 4. Úhradou sa rozumie moment pripísania Ceny na účet Predávajúceho.
 5. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný Tovar Spotrebiteľovi v lehote do 10 pracovných dní od uhradenia Ceny Objednávky alebo do 15 pracovných dní od uzavretia zmluvy podľa čl. III bod 12. týchto VOP, ak je zvolená úhrada Ceny dobierkou.
 6. Predávajúci dodá Spotrebiteľovi objednaný Tovar na adresu, ktorú Spotrebiteľ uviedol ako dodaciu adresu v Objednávke.

Článok V

Poučenie o práve Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

 1. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia Tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý Spotrebiteľom momentom, keď Spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného Tovaru alebo ak sa:
 2. viaceré Tovary objednané Spotrebiteľom v jednej Objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia Tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 3. dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusa,
 4. Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného Tovaru.
 5. Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1. tohto článku VOP uplatňuje nasledovne:
 6. písomne na adrese sídla Predávajúceho uvedenej vyššie alebo
 7. e-mailom na adrese obchod2@landart.sk.
 8. Spotrebiteľ je na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 1. tohto článku VOP oprávnený použiť formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto VOP. V prípade, že Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1. tohto článku VOP uplatní, vráti Tovar Predávajúcemu, a to zaslaním na adresu sídla Predávajúceho uvedenú v týchto VOP najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil.
 9. Pri odstúpení od zmluvy podľa bodu 1. tohto článku VOP znáša náklady na vrátenie Tovaru Spotrebiteľ, a to vrátane nákladov na vrátenie Tovaru, ktorý nie je možné vzhľadom na jeho povahu vrátiť prostredníctvom pošty.
 10. Vrátený Tovar nesmie byť poškodený a musí byť zaslaný Predávajúcemu s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, obalom atď. Za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré nevzniklo bežným opotrebením počas používania v lehote na odstúpenie podľa bodu 1. tohto článku VOP, zodpovedá Spotrebiteľ.
 11. Spotrebiteľ má právo po prevzatí Tovaru v rámci lehoty na odstúpenie Tovar rozbaliť a odskúšať spôsobom primeraným tomu, aby zistil vlastnosti a funkčnosť Tovaru.
 12. Predávajúci v lehote do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia Spotrebiteľa podľa bodu 1. tohto článku VOP vráti Spotrebiteľovi platby, ktoré s odstúpením od zmluvy súvisia a ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti Spotrebiteľovi platbu podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký bol použitý Spotrebiteľom pri platbe za Tovar, pokiaľ sa Spotrebiteľ s Predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však Predávajúci zákazníkovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný Predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil Spotrebiteľ. Predávajúci nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platbu skôr, ako mu je doručený Tovar alebo ako mu Spotrebiteľ preukáže, že mu zaslal Tovar späť.
 13. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:
 14. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;
 15. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka;
 16. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;
 17. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil;
 18. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
 19. predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy;
 20. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
 21. predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť;
 22. predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale;
 23. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Článok VI

Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na Tovare

 1. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke právo k Tovaru až úplným zaplatením celej Ceny.
 2. Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Spotrebiteľa v čase, keď prevezme Tovar od Predávajúceho alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu Predávajúci umožní nakladať s Tovarom a Spotrebiteľ Tovar neprevezme.

Článok VII

Záverečné ustanovenia

 1. Na vzťahy neupravené Objednávkou a týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 2. Spotrebiteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.
 3. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 17/07/2019.


Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

 • 1.Pri preberaní Tovaru je Spotrebiteľ povinný skontrolovať:
 • -či mu bol dodaný Tovar v súlade s Objednávkou
 • -či mu bol Tovar dodaný v množstve v súlade s Objednávkou
 • -či je Tovar alebo jeho obal poškodený.

2.V prípade, že bol Spotrebiteľovi dodaný Tovar, ktorý si neobjednal, je Spotrebiteľ povinný ihneď, najneskôr do 24 hodín e-mailom kontaktovať Predávajúceho. V takom prípade je Spotrebiteľ oprávnený Tovar neprevziať a s osobou, ktorá Tovar dodala, spísať Zápis o neprijatí zásielky.

3.V prípade, ak bol Spotrebiteľovi dodaný Tovar, ktorý javí známky poškodenia, zjavných vád, prípadne v menšom množstve, než si Spotrebiteľ objednal, je Spotrebiteľ povinný Tovar prevziať, avšak uviesť tieto skutočnosti v dodacom liste. Spotrebiteľ je povinný takýto dodací list ihneď zaslať Predávajúcemu a uplatňovať si nároky z vád. Neskoršie reklamácie týkajúce sa poškodenosti, zničenosti alebo množstva Tovaru pri jeho dodaní nebudú akceptované. V prípade, ak Spotrebiteľ odmietne prevziať Tovar podľa tohto odseku týchto VOP, je Predávajúci oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

4.Spotrebiteľ môže Tovar reklamovať e-mailom na adrese: eshop@landart.sk alebo poštou na adrese aktuálneho sídla Predávajúceho, a to spolu s dokladmi ako dodací list, faktúra. Pri reklamácii je Spotrebiteľ povinný uviesť:

 • -Svoje identifikačné údaje,
 • -Údaje Predávajúceho,
 • -Opis Tovaru, ktorý Spotrebiteľ reklamuje,
 • -Popis vady Tovaru,
 • -Číslo Objednávky, ktorej sa reklamácia týka.

5.Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Spotrebiteľovi ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

6.Záručná doba začne plynúť dňom, kedy Spotrebiteľ Tovar prevzal. Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je v dokladoch viažucich sa k Tovaru uvedené Ak je na Tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená dlhšia doba, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto doby. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u Predávajúceho spôsobom ďalej uvedeným.

7.Záruka sa nevzťahuje na poškodenie Tovaru vzniknuté, okrem iného, najmä:

 • -prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením,
 • -znečistením Tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, zanedbaním starostlivosti o Tovar,
 • -používaním Tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa Tovar bežne používa,
 • -vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody, ohňom,
 • -zásahom do Tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy, montáž alebo úpravy),
 • -pri používaní Tovaru v rozpore s návodom, technickými normami, inou dokumentáciou k Tovaru či s účelom, na ktorý je Tovar určený,
 • -mechanickým poškodením, najmä roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený Tovar, Tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev Tovaru a pod.,
 • -neoznámením zjavných vád pri prevzatí Tovaru,
 • -po uplynutí záručnej doby.

8.Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

9.Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí Spotrebiteľom. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

10.Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá Predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

11.Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Oznámenie určenia spôsobu vybavenia reklamácie je možné zo strany Predávajúceho vykonať aj formou e-mailového oznámenia na e-mail, ktorý Spotrebiteľ uviedol pri registrácii. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie Predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Spotrebiteľ právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

12.O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje Predávajúci Spotrebiteľa e-mailom alebo doporučeným listom. Ak Spotrebiteľ reklamáciu Tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia Kúpnej zmluvy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len „odborné posúdenie Tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže Predávajúci od Spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie Tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením Tovaru.

13.Odborné posúdenie Tovaru musí obsahovať:

 • -identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie,
 • -presnú identifikáciu posudzovaného výrobku,
 • -popis stavu výrobku,
 • -výsledok posúdenia,
 • -dátum vyhotovenia odborného posúdenia.

14.Predávajúci je povinný poskytnúť Spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

15.Ak Spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia zmluvy a Predávajúci ju zamietol, je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Spotrebiteľ zaslať Tovar na odborné posúdenie. Ak Spotrebiteľ Tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia Tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Spotrebiteľ odborným posúdením od Predávajúcim určenej osoby preukáže zodpovednosť Predávajúceho za reklamovanú vadu Tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia Tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie Tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

16.Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Tovar za bezvadný. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako bez vady, má Spotrebiteľ právo na výmenu Tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú aspoň tri vady a za opätovný výskyt vady vyskytnutie tej istej vady po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.

17.Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou Tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

18.Predávajúci nevydal žiadne ďalšie kódexy správania, ktoré by mal dodržiavať, okrem týchto VOP.

Podmienky súťaže na instagrame

Účasťou v súťaži súhlasíte s podmienkami a pravidlami súťaže.Účasť v súťaži nie je podmienená nákupom.Súťaž prebieha na našom IG profile @landartzahrady od momentu jej zverejnenia dňa 19.4.2022 do 28.4.2022 do 23:59.Podmienky súťaže:

Sleduj náš instagramový profil @landartzahrady

Označ súťažný post srdiečkom

Označ do komentára aspoň jedného priateľa, ktorý by sa mal podľa Teba do súťaže zapojiť tiež

Po ukončení súťaže vyžrebujeme náhodne, pomocou počítačového programu, vo 29.4.2022 jedného výhercu. Meno a fotku výhercu zverejníme v príspevku alebo v príbehu na našom instagramovom profile.
S výhercom sa spojíme súkromnou správou na Instagrame. Výhra: 9 ks trvaliek v 9 cm kvetináčiVýhra je neprenosná a nie je možné ju vymeniť za peniaze.Meno výhercu vyhláseného na našom profile je definitívne a Landart o výhre nebude jednať s nikým iným, ako s ním.Za platné berieme výhradne zapojenie sa tých účastníkov, ktorí splnili všetky podmienky pre zapojenie sa do súťaže v sekcii komentárov pod súťažným príspevkom na IG profile @landartzahrady. Landart s.r.o si vyhradzuje právo na jednostranné vylúčenie súťažiaceho z losovania. Zapojenie sa do súťaže nesmie obsahovať žiadne údaje či dokumenty, ktoré by porušovali autorské či akékoľvek iné práva tretej osoby.Zapojenie sa do súťaže taktiež nesmie obsahovať žiaden urážlivý, nemravný alebo inak nevhodný obsah.Zapojením sa do súťaže súhlasíte s použitím Vašich osobných údajov poskytnutých pre túto súťaž. Použité môžu byť na administratívu spojenú so súťažou a obchodné a marketingové účely v súlade so zákonom alebo v súlade s pravidlami o ochrane osobných údajov samotnej firmy Landart. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov nájdete na nasledujúcom linku: https://zahrady-landart.sk/p/ochrana-osobnych-udajov Túto súťaž nijak nesponzoruje ani sa s ňou neasociuje spoločnosť Meta. Všetky otázky, dotazy, či sťažnosti teda smerujte priamo usporiadateľovi súťaže a to firme Landart s.r.o. (sídlom Zlatovská 2193/33, 91105, Trenčín)Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky podľa jej zákonov. Pre súťažiacich platia slovenské zákony.

landart s. r. o., Zlatovská 2193/33, Trenčín 911 05, 0910522454, eshop@landart.sk
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info