Obchodné podmienky | landart.sk

Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky

Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného pod doménouwww.zahrady-landart.sk je:
Obchodné meno: landart s.r.o.So sídlom: Zlatovská 2193/33, 911 05 Trenčín
O: 44 158 840
DIČ: 2022609270
IČ DPH: SK2022609270
Bankové spojenie: SK36 1100 0000 0029 4003 2802
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo 20217/R
E-mail: eshop@landart.skTel. číslo: +421 902 920 454

Orgán dozoru:
Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
Bajkalská 21/A
827 99 Bratislava

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Trenčiansky kraj Hurbanova 59911 01 Trenčín

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “VOP”) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy medzi predávajúcim, ktorým je obchodná spoločnosť landart s.r.o., so sídlom Zlatovská 2193/33, 911 05 Trenčín, Slovenská republika, IČO: 44 158 840, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 20217/R (ďalej len “predávajúci” alebo “landart s.r.o.”) a kupujúcim, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len “kupujúci”), ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovom obchode predávajúceho www.zahrady-landart.sk.

2. Definície

Predávajúcim podľa týchto VOP je spoločnosť landart s. r. o., ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorá prostredníctvom E-shopu predáva Tovar.

Kupujúcim podľa týchto VOP je fyzická osoba v postavení spotrebiteľa alebo podnikajúca fyzická osoba alebo právnická osoba.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá nakupuje Tovar prostredníctvom internetového obchodu na Doméne www.zahrady-landart.sk a ktorej tento Tovar neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1064 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.

Podnikateľom sa rozumie:

 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
 • Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. V prípade, že Kupujúci uvedie v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.

  Právne vzťahy Predávajúceho s Kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravné VOP ani zmluvou medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, ako aj súvisiacimi právnymi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

  Kupujúci pred vytvorením objednávky potvrdzuje, že sa pred uzatvorením zmluvy zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí Reklamačný poriadok, a že s nimi súhlasí a to v znení platnom a účinnom v momente vytvorenia objednávky.

  Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke Predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log, či patentov Predávajúceho alebo ďalších zmluvných partnerov Predávajúceho, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

  E-shop je internetový obchod Predávajúceho umiestnený na doméne www.zahrady-landart.sk.

  Tovar je Tovar ponúkaný prostredníctvom E-shopu.

  Objednávka je úkon Kupujúceho v súvislosti s E-shopom, ktorý vyjadruje vôľu Kupujúceho nakúpiť Tovar v E-shope.

  Cena je celková cena uvedená v Objednávke, najmä cena za všetok Tovar, ktorý si Kupujúci objednal a je uvedený v Objednávke, ako aj DPH či iné dane, poplatky, vrátane ceny Dopravného.

  Dopravné je cena za dopravu Tovaru ku Kupujúcemu a prípadne manipuláciu s Tovarom.

  VOP sú tieto všeobecné obchodné podmienky.

  3. Objednávka a uzavretie zmluvy

  1.Kupujúci si objednáva Tovar u Predávajúceho cez E-shop umiestnený pod doménou www.zahrady-landart.sk.

  2.Popis Tovaru, jeho vlastnosti, dostupnosť na sklade, jeho cena sú uvedené v E-shope pri tomto Tovare.

  3.Nákup Tovaru v E-shope nie je podmienený registráciou v E-shope, pri ktorej je Kupujúci povinný vyplniť údaje, ktoré od neho E-shop vyžaduje. Po úspešnej registrácii bude mať Kupujúci prístup k svojmu kontu, prostredníctvom ktorého sa bude pri nákupoch prihlasovať v E-shope. Pri každom ďalšom nákupe sa Kupujúci už neregistruje, stačí, aby sa pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásil k svojmu kontu v E-shope.

  4.Kupujúci objednáva Tovar u Predávajúceho prostredníctvom E-shopu, a to podľa pokynov uvedených v tomto E-shope.

  5.Po stlačení tlačidla „PRIDAŤ DO KOŠÍKA“ pri Tovare sa objednaný Tovar automaticky pridá do nákupného košíka. Nákupný košík daného Kupujúceho je tomuto Kupujúcemu kedykoľvek počas vytvárania Objednávky k dispozícii na nahliadnutie.

  6.V náhľade nákupného košíka si Kupujúci zároveň zvolí spôsob dopravy Tovaru podľa možností, ktoré ponúka Predávajúci.

  7.K cenám za jednotlivé Tovary sa pripočíta aj cena za Dopravné podľa zvoleného druhu dopravy, ak Predávajúci umožňuje dopraviť Tovar viacerými spôsobmi.

  8.Objednávku Kupujúci dokončí stlačením tlačidla „POTVRDIŤ OBJEDNÁVKU“, pričom potvrdzuje objednávku s povinnosťou platby. Predtým je Kupujúci povinný sa oboznámiť s týmito VOP a toto oboznámenie potvrdiť zakliknutím tlačidla „Potvrdzujem, že som sa oboznámil s obchodnými podmienkami, prečítal som si ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasím.”

  9.Odoslaním Objednávky, t. j. stlačením tlačidla „POTVRDIŤ OBJEDNÁVKU“ Kupujúci zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil/bol Predávajúcim informovaný aj o:
  9.1 vlastnostiach Tovaru,
  9.2 celkovej Cene, ktorú je Kupujúci povinný Predávajúcemu uhradiť.

  10.Po vytvorení Objednávky bude táto Objednávka zaregistrovaná v systéme E-shopu. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu Kupujúceho, ktorú tento Kupujúci uviedol pri registrácii, alebo pri vypĺňaní údajov v objednávke, nasledovné:
  10.1 potvrdenie Objednávky s informáciami o Objednávke,
  10.2 znenie VOP, ktoré je platné a účinné v čase vytvorenia Objednávky Kupujúcim,
  10.3 Reklamačný poriadok Predávajúceho, ak nie je súčasťou VOP.

  11.Doručením potvrdenia o prijatí Objednávky podľa bodu 10. tohto článku VOP spolu s ostatnými dokumentmi Kupujúcemu sa zmluva o kúpe Tovaru považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v Objednávke špecifikovaného Tovaru za tam uvedenú cenu, a to všetko za podmienok, ktoré sú obsiahnuté v dokumentoch podľa bodu 10. tohto článku VOP.

  4. Platobné a dodacie podmienky

  1.Cenu podľa Objednávky môže Kupujúci uhradiť:
  1.1 platba bankovým prevodom,
  1.2 platobnou bránou GoPay pričom Kupujúci môže Cenu zaplatiť kartami VISA, VISA Electron, MASTERCARD, Maestro vydanými akoukoľvek bankovou inštitúciou; Kupujúci po stlačení tlačidla „ZAPLATIŤ“ bude presmerovaný na internetovú stránku platobnej brány GoPay, na ktorej v chránenom prostredí zadá údaje o karte (číslo karty, CV kód a expiráciu), potvrdí sumu v EUR a následne dostane notifikáciu o úspešnej realizácii platby,
  1.3 platba v hotovosti alebo kartou (v prípade osobného odberu v Trenčíne priamo na predajni),
  1.4 dobierkou: +1,20 EUR/poplatok (platba kuriérovi pri prevzatí tovaru v hotovosti alebo kartou).

  2.Za úhradu Ceny si Predávajúci neúčtuje žiaden poplatok s výnimkou platby dobierkou, kedy si Predávajúci účtuje poplatok 1,20 EUR. Predávajúci však upozornil Kupujúceho, že subjekt, u ktorého je platba Ceny realizovaná, si môže účtovať poplatok za úhradu (napr. daná banka pri vklade na účet).

  3.Kupujúci sa zaväzuje uhradiť Cenu v lehote uvedenej v Objednávke.

  4.Úhradou sa rozumie moment pripísania Ceny na účet Predávajúceho.

  5.Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný Tovar Kupujúcemu v lehote do desať (10) pracovných dní od uhradenia Ceny Objednávky alebo do pätnásť (15) pracovných dní od uzavretia zmluvy podľa čl. III bod 10. týchto VOP, ak je zvolená úhrada Ceny dobierkou.

  6.Predávajúci dodá Kupujúcemu objednaný Tovar na adresu, ktorú Kupujúci uviedol ako dodaciu adresu v Objednávke.

  7.Dopravu Tovaru ku Kupujúcemu zabezpečujú kuriérske spoločnosti: Slovak Parcel Service s.r.o., so sídlom Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31 329 217, SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ SYSTÉM, s.r.o., so sídlom Cesta ku Smrečine 396/5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45 497 885 a TOPTRANS EU, a.s., so sídlom Na Priehon 50, 949 05 Nitra, IČO: 36 703 923. Cena za dopravu kuriérom v rámci Slovenskej republiky je vypočítaná v závislosti od druhu Tovaru. V prípade objednávok prijatých zo zahraničia bude cena za dopravu vypočítaná individuálne v závislosti od krajiny.

  8.Dopravu Tovaru ku Kupujúcemu zabezpečuje aj Predávajúci, pričom termín dodania bude dohodnutý po uhradení objednávky, najneskôr však do desať (10) pracovných dní. Cena za dopravu Predávajúcim v rámci Slovenskej republiky je vypočítaná na základe PSČ dodacej adresy. V prípade objednávok prijatých zo zahraničia bude cena za dopravu vypočítaná individuálne v závislosti od krajiny.

  9.Osobný odber Tovaru je možný priamo na predajni Predávajúceho (Otváracia doba: Pondelok až Piatok 08:00 - 16:00) v Trenčíne na Zlatovskej 2193/33 - Areál Vod-Eko. V prípade osobného odberu Tovaru na predajni Predávajúceho je potrebné, aby Kupujúci počkal na informačný e-mail a/alebo SMS správu, ktorú dostane v okamihu, keď bude Tovar pripravený na vyzdvihnutie. Dovtedy nebude objednaný Tovar na výdajnom mieste k dispozícii.

  5. Poučenie o práve Kupujúceho odstúpiť od zmluvy

  1.Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa prevzatia Tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý Kupujúcim momentom, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného Tovaru alebo ak sa:
  - viaceré Tovary objednané Kupujúcim v jednej Objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia Tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
  - dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusa,
  - Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného Tovaru.

  2.Kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1. tohto článku VOP uplatňuje nasledovne:
  - písomne na adrese sídla Predávajúceho uvedenej vyššie alebo
  - e-mailom na adrese eshop@landart.sk.

  3.Kupujúci je na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 1. tohto článku VOP oprávnený použiť formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto VOP. V prípade, že Kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1. tohto článku VOP uplatní, vráti Tovar Predávajúcemu, a to zaslaním na adresu sídla Predávajúceho uvedenú v týchto VOP najneskôr do troch (3) dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil.

  4.Pri odstúpení od zmluvy podľa bodu 1. tohto článku VOP znáša náklady na vrátenie Tovaru Kupujúci, a to vrátane nákladov na vrátenie Tovaru, ktorý nie je možné vzhľadom na jeho povahu vrátiť prostredníctvom pošty.

  5.Vrátený Tovar nesmie byť poškodený a musí byť zaslaný Predávajúcemu s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, obalom atď. Za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré nevzniklo bežným opotrebením počas používania v lehote na odstúpenie podľa bodu 1. tohto článku VOP, zodpovedá Kupujúci.

  6.Kupujúci má právo po prevzatí Tovaru v rámci lehoty na odstúpenie Tovar rozbaliť a odskúšať spôsobom primeraným tomu, aby zistil vlastnosti a funkčnosť Tovaru.

  7.Predávajúci v lehote do štrnásť (14) dní odo dňa doručenia odstúpenia Kupujúceho podľa bodu 1. tohto článku VOP vráti Kupujúcemu platby, ktoré s odstúpením od zmluvy súvisia a ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti Kupujúcemu platbu podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký bol použitý Kupujúcim pri platbe za Tovar, pokiaľ sa Kupujúci s Predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však Predávajúci zákazníkovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný Predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil Kupujúci. Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platbu skôr, ako mu je doručený Tovar alebo ako mu Kupujúci preukáže, že mu zaslal Tovar späť.

  8.Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:
  - predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho;
  - predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;
  - predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
  - predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy;
  - predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

  6. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na Tovare

  1.Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Tovaru až úplným zaplatením celej Ceny.

  2.Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Kupujúceho v čase, keď prevezme Tovar od Predávajúceho alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu Predávajúci umožní nakladať s Tovarom a Kupujúci Tovar neprevezme.

  7. Záverečné ustanovenia

  1.Na vzťahy neupravené Objednávkou a týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

  2.Predávajúci zisťuje spokojnosť Kupujúceho s nákupom prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je E-shop zapojený. Tieto Predávajúci zasiela Kupujúcem zakaždým, keď u Predávajúceho nakúpi, pokiaľ v zmysle § 62 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciach v platnom znení neodmietne zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajúv na účely zaslanie dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonáva Predávajúci na základe jeho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní spokojnosti Kupujúceho s nákupom u Predávajúceho. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie spätnej väzby Kupujúceho a analýz trhového postavenia Predávajúceho využíva Predávajúci sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk, a tomuto na tieto účely Predávajúci môže odovzdávať informácie o kúpenom tovare a e-mailovú adresu Kupujúceho. Osobné údaje Kupujúceho nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môže Kupujúci kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade námietky Kupujúceho nebude Kupujúcemu dotazník ďalej zasielaný.

  3.Kupujúci vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.

  4.Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 09.09.2022.

  Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

  1.Pri preberaní Tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať:
  1.1 či mu bol dodaný Tovar v súlade s Objednávkou,
  1.2 či mu bol Tovar dodaný v množstve v súlade s Objednávkou,
  1.3 či je Tovar alebo jeho obal poškodený.

  2.V prípade, že bol Kupujúcemu dodaný Tovar, ktorý si neobjednal, je Kupujúci povinný ihneď, najneskôr do 24 hodín e-mailom kontaktovať Predávajúceho. V takom prípade je Kupujúci oprávnený Tovar neprevziať a s osobou, ktorá Tovar dodala, spísať Zápis o neprijatí zásielky.

  3.V prípade, ak bol Kupujúcemu dodaný Tovar, ktorý javí známky poškodenia, zjavných vád, prípadne v menšom množstve, než si Kupujúci objednal, je Kupujúci povinný Tovar prevziať, avšak uviesť tieto skutočnosti v dodacom liste. Kupujúci je povinný takýto dodací list ihneď zaslať Predávajúcemu a uplatňovať si nároky z vád. Neskoršie reklamácie týkajúce sa poškodenosti, zničenosti alebo množstva Tovaru pri jeho dodaní nebudú akceptované. V prípade, ak Kupujúci odmietne prevziať Tovar podľa tohto odseku týchto VOP, je Predávajúci oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

  4.V prípade rastlinného tovaru, tento pred odoslaním podlieha pravidelnej a prísnej kontrole, čo je zárukou, že kupujúci obdrží životaschopný rastlinný tovar v najlepšej možnej kvalite. Pri každom rastlinnom tovare je uvedený popis produktu súčasťou ktorého je návod na starostlivosť zvoleného rastlinného tovaru, ktorý by mal výrazne prispieť k tomu, aby sa rastlinný tovar dobre ujal a prinášal požadovaný úžitok. Za škody spôsobené mrazom alebo nesprávnou starostlivosťou Predávajúci neručí. Opadnutie listov v jesennom období je prirodzenou súčasťou životného cyklu opadavých rastlín a preto nemôže byť predmetom reklamačného konania.

  5.Nakoľko môže ísť aj o rastlinný tovar, Kupujúci je povinný zabezpečiť čo najrýchlejšie prevzatie zásielky, po prevzatí zásielku otvoriť a jednotlivý rastlinný tovar rozbaliť a poliať. Pokiaľ sa dodaný rastlinný tovar napriek riadnej starostlivosti neujal, je potrebné, aby kupujúci čo najskôr kontaktoval predávajúceho emailom na adresu eshop@landart.sk alebo telefonicky na čísle +421 911 522 445. Prípadné poškodenie rastlinného tovaru spôsobené počas prepravy je potrebné bezodkladne nahlásiť ihneď po obdržaní tovaru. Neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal Tovar už v čase jeho prevzatia.

  6.Kupujúci môže Tovar reklamovať e-mailom na adrese: eshop@landart.sk, alebo poštou na adrese sídla Predávajúceho, a to spolu s dokladmi ako dodací list, faktúra. Pri reklamácii je Kupujúci povinný uviesť:
  6.1 Svoje identifikačné údaje,
  6.2 Údaje Predávajúceho,
  6.3 Opis Tovaru, ktorý Kupujúci reklamuje,
  6.4 Popis vady Tovaru,
  6.5 Číslo Objednávky, ktorej sa reklamácia týka.

  7.Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Kupujúcemu ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

  8.Záručná doba začne plynúť dňom, kedy Kupujúci Tovar prevzal. Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je v dokladoch viažucich sa k Tovaru uvedené inak. Ak je na Tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená dlhšia doba, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto doby. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u Predávajúceho spôsobom ďalej uvedeným.

  9.Záruka sa nevzťahuje na poškodenie Tovaru vzniknuté, okrem iného, najmä:
  9.1 prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením,
  9.2 znečistením Tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, zanedbaním starostlivosti o Tovar,
  9.3 používaním Tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa Tovar bežne používa,
  9.4 vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody, ohňom,
  9.5 zásahom do Tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy, montáž alebo úpravy),
  9.6 pri používaní Tovaru v rozpore s návodom, technickými normami, inou dokumentáciou k Tovaru či s účelom, na ktorý je Tovar určený,
  9.7 mechanickým poškodením, najmä roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený Tovar, Tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev Tovaru a pod.,
  9.8 neoznámením zjavných vád pri prevzatí Tovaru,
  9.9 po uplynutí záručnej doby.

  10.Záruku tiež nie je možné uplatniť, ak vada Tovaru bola spôsobená nevhodným zaobchádzaním, alebo používaním na iný účel, alebo za iných podmienok, ako sa má. U rastlinného tovaru sa jedná hlavne o spôsob zálievky, ochranu pred domácimi zvieratami a škodcami, odporúčaný spôsob zazimovania či vhodný typ pôdy na mieste výsadby.

  11.Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

  12.Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí Kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

  13.Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá Predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

  14.Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do troch (3) dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do tridsať (30) dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Oznámenie určenia spôsobu vybavenia reklamácie je možné zo strany Predávajúceho vykonať aj formou e-mailového oznámenia na e-mail, ktorý Kupujúci uviedol pri registrácii, vykonaní objednávky. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie Predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako tridsať (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

  15.O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje Predávajúci Kupujúceho e-mailom alebo doporučeným listom. Ak Kupujúci reklamáciu Tovaru uplatnil počas prvých dvanásť (12) mesiacov od uzavretia Kúpnej zmluvy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len „odborné posúdenie Tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže Predávajúci od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie Tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením Tovaru.

  16.Odborné posúdenie Tovaru musí obsahovať:
  16.1 identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie,
  16.2 presnú identifikáciu posudzovaného výrobku,
  16.3 popis stavu výrobku,
  16.4 výsledok posúdenia,
  16.5 dátum vyhotovenia odborného posúdenia.

  17.Predávajúci je povinný poskytnúť Kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do štrnásť (14) dní odo dňa vybavenia reklamácie.

  18.Ak Kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po dvanástich (12) mesiacoch od uzavretia zmluvy a Predávajúci ju zamietol, je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať Tovar na odborné posúdenie. Ak Kupujúci Tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia Tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením od Predávajúcim určenej osoby preukáže zodpovednosť Predávajúceho za reklamovanú vadu Tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia Tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť do štrnásť (14) dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie Tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

  19.Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Tovar za bezvadný. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako bez vady, má Kupujúci právo na výmenu Tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú aspoň tri vady a za opätovný výskyt vady vyskytnutie tej istej vady po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.

  20.Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou Tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

  21.Predávajúci nevydal žiadne ďalšie kódexy správania, ktoré by mal dodržiavať, okrem týchto VOP.


  reklamacny-formular-1.pdf

   

  vop-a-rp-pre-kamennu-predajnu_1.pdf


  landart s. r. o., Zlatovská 2193/33, Trenčín 911 05, 0910522454, eshop@landart.sk